Gàmbia

1. Informació de l’Ethnologue.

2. Informació de l’Idescat.

3. Gàmbia ve de ba-dimma “riu” en una llengua local.

4. Aquesta hipòtesi es basa en el comerç que hi havia a la zona.

5. Banjul ve de bangjulo “entreteixint cordes”.

6. El dalasi és el nom en wòlof per a la moneda de 5 francs. Es creu que ve del francès i que és la mateixa paraula que dòlar, que té l’origen en l’alemany taler.

7. Bu-tut significa “petit” en wòlof.

8. En mandinka s’empren els dos alfabets.

9. Wòlof significa “negre”.

10. A Catalunya hi ha palants de bainuk, diola, mandinga, mandiak, serer, soninké i wòlof.

respostes_de_la_fitxa_18.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0