El jurat del I Premi Pau Ginés, format per Lourdes Romera Barrios (presidenta), Mónica Fidalgo Piña (secretària) i M. Carme Junyent Figueras (vocal), després d’haver avaluat els treballs presentats, acorda:

1 – Fer constar la gran qualitat de tots els treballs.
2 – Atorgar el premi ex aequo als dos treballs que, d’acord amb l’objectiu del premi, han aportat nous inventaris lingüístics.

Quant al treball «La diversitat lingüística en un centre educatiu de secundària», presentat per ARNAU MAYANS MONTÉS sota la tutoria del professor JORDI RODON CUIXART, el jurat en destaca el rigor metodològic, la cura especial a fer visibles les llengües no oficials, l’anàlisi crítica de la distribució dels alumnes en l’ensenyament i la proposta de reforçar el paper del català com a llengua de cohesió social.

Pel que fa al treball «Llengües i diversitat lingüística: aproximació a les llengües personals del Voltreganès», presentat per MIREIA SÁNCHEZ MOLAS sota la tutoria de CARME VILÀ COMAJOAN, el jurat en destaca el rigor metodològic, la diversitat de fonts d’informació, la revisió crítica dels conceptes de la sociolingüística convencional i el compromís intel·lectual. Al mateix temps, vol fer constar que gràcies al seu treball s’ha pogut afegir una nova llengua —el selknam— a l’inventari de llengües parlades a Catalunya.

I per a que així consti signen aquesta acta

Lourdes Romera Barrios
Mònica Fidalgo Piña
Barcelona, 1 de juny de 2010

acta_del_jurat_del_i_premi_pau_gines.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0