[[post2]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

post2 23/02/2010 22:35 post2 24/02/2010 07:43 actual
Línia 1: Línia 1:
==== Recomanacions de la UPF ==== ==== Recomanacions de la UPF ====
-|Us envio aquest document, que s'acaba d'aprovar a la UPF, i que lliga molt amb tot plegat. Gràcies per organitzar una jornada tan oportuna.+Us envio aquest document, que s'acaba d'aprovar a la UPF, i que lliga molt amb tot plegat. Gràcies per organitzar una jornada tan oportuna.
Línia 28: Línia 28:
  - En documents i escrits de caràcter general   - En documents i escrits de caràcter general
  - En reglaments i altres documents normatius   - En reglaments i altres documents normatius
-  - Utilització simultània de les formes masculina i femenina +    - Utilització simultània de les formes masculina i femenina 
- - Concordança dels determinants únicament en masculí+   - Concordança dels determinants únicament en masculí
  - En formularis i altres documents estandarditzats   - En formularis i altres documents estandarditzats
Línia 55: Línia 55:
-* ha de vetllar perquè les comunicacions internes i externes de la UPF es facin des d’una perspectiva no sexista del llenguatge, d’acord amb les recomanacions del Llibre d’estil de la UPF (acció 2.1); +  * ha de vetllar perquè les comunicacions internes i externes de la UPF es facin des d’una perspectiva no sexista del llenguatge, d’acord amb les recomanacions del Llibre d’estil de la UPF (acció 2.1);
-* ha de redactar els reglaments i altres normatives [...] des d’una perspectiva no sexista del llenguatge (acció 2.2); i+  * ha de redactar els reglaments i altres normatives [...] des d’una perspectiva no sexista del llenguatge (acció 2.2); i
-* ha d’instar els departaments i els instituts de la UPF a redactar els seus reglaments des d’una perspectiva no sexista del llenguatge (acció 2.3).+  * ha d’instar els departaments i els instituts de la UPF a redactar els seus reglaments des d’una perspectiva no sexista del llenguatge (acció 2.3).
Línia 84: Línia 84:
Més enllà d’aquesta duplicació limitada del gènere en aquests tipus concrets de documents, cal ser molt prudent i limitar al màxim altres possibles o preteses solucions per evitar les marques de gènere, ja que sovint resulten artificioses, forçades o antinaturals, contràries a l’esperit de la llengua. Dos exemples en aquest sentit són, d’una banda, la utilització abusiva de la forma persona o persones (“persones adultes” en comptes d’adults, “persona responsable” en comptes de responsable...) i, d’altra banda, el recurs indiscriminat a designacions o noms col•lectius (“la ciutadania” en comptes d’els ciutadans, “el funcionariat” en comptes d’els funcionaris, “l’estudiantat” —forma totalment incorrecta— en comptes d’els estudiants...), ja que tradicionalment en català el sufix –at no serveix per designar un col•lectiu, sinó un càrrec, una dignitat o una situació determinats. Vegeu, en aquest sentit, l’apartat 2.3.2. Límits a la neutralització de les formes masculina i femenina del Llibre d’estil de la UPF). Més enllà d’aquesta duplicació limitada del gènere en aquests tipus concrets de documents, cal ser molt prudent i limitar al màxim altres possibles o preteses solucions per evitar les marques de gènere, ja que sovint resulten artificioses, forçades o antinaturals, contràries a l’esperit de la llengua. Dos exemples en aquest sentit són, d’una banda, la utilització abusiva de la forma persona o persones (“persones adultes” en comptes d’adults, “persona responsable” en comptes de responsable...) i, d’altra banda, el recurs indiscriminat a designacions o noms col•lectius (“la ciutadania” en comptes d’els ciutadans, “el funcionariat” en comptes d’els funcionaris, “l’estudiantat” —forma totalment incorrecta— en comptes d’els estudiants...), ja que tradicionalment en català el sufix –at no serveix per designar un col•lectiu, sinó un càrrec, una dignitat o una situació determinats. Vegeu, en aquest sentit, l’apartat 2.3.2. Límits a la neutralització de les formes masculina i femenina del Llibre d’estil de la UPF).
- 
- 
- 
-     
Línia 157: Línia 153:
- el vicepresident o vicepresidenta primer del Consell ha d’assistir...+el vicepresident o vicepresidenta primer del Consell ha d’assistir...
- el professor o professora investigador pren part en les reunions... +el professor o professora investigador pren part en les reunions...
el secretari o secretària adjunt és nomenat... el secretari o secretària adjunt és nomenat...
- el vocal segon de la Comissió...+el vocal segon de la Comissió...
- el primer o primera suplent substitueix el titular en cas que... +el primer o primera suplent substitueix el titular en cas que...
Línia 181: Línia 177:
el rector [Josep Joan Moreso] va afirmar, en l’acte d’inauguració, que... el rector [Josep Joan Moreso] va afirmar, en l’acte d’inauguració, que...
- la síndica de Greuges [Paz Battaner] va cloure la sessió... +la síndica de Greuges [Paz Battaner] va cloure la sessió...
Línia 223: Línia 219:
el professor o professora director del curs... [i no pas el professor director o directora..., ni tampoc el professor director o professor directora...] el professor o professora director del curs... [i no pas el professor director o directora..., ni tampoc el professor director o professor directora...]
- el síndic o síndica de Greuges és escollit... [i no pas és escollit o escollida...]+el síndic o síndica de Greuges és escollit... [i no pas és escollit o escollida...]
Línia 261: Línia 257:
- Nom del pare/mare: [i no pas Nom del/de la pare/mare]+Nom del pare/mare: [i no pas Nom del/de la pare/mare]
- Professor/a doctor/a tutor/a:+Professor/a doctor/a tutor/a:
- Secretari/ària en funcions:+Secretari/ària en funcions:
El Sr./a. .................., professor/a titular del Departament [i no pas El/la Sr./Sra. .............] El Sr./a. .................., professor/a titular del Departament [i no pas El/la Sr./Sra. .............]
- Nom i cognoms del doctorand/a [i no pas Nom i cognoms del/de la doctorand/a]+Nom i cognoms del doctorand/a [i no pas Nom i cognoms del/de la doctorand/a]
- Autor/a del treball:+Autor/a del treball:
- Director/a de la tesi: +Director/a de la tesi:
- +
-  +
- +
-|+
Línia 316: Línia 308:
echo "<h5> $txt[0]: </h5>"; echo "<h5> $txt[0]: </h5>";
 +
 +        $txt[1] = nl2br($txt[1]);
echo "<div class=\"level5\">$txt[1]"; echo "<div class=\"level5\">$txt[1]";
post2.1266960926.txt.gz · Darrera modificació: 23/02/2010 22:35 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0