Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

inscripcions_genere 07/02/2010 18:02 inscripcions_genere 11/10/2013 21:44 actual
Línia 1: Línia 1:
<php> <php>
-$nom = $_POST["n"]; +echo '<form name="form1" method=";post" action="inscripcions.php">'
-$lloc = $_POST["l"]+ echo '<table width="543" height=";240" border="0" align="center">
-$estudiant = $_POST["e"]; +   <tr> 
-$correu = $_POST["c"]+     <td align="right">Nom  tal com voleu que figuri en el certificat</td>
-function nom_cor($nom) { +     <td align="center">;<input name=";n" type="text" id="n" value=""></td>
- $l = strlen($nom) - 1+   </tr> 
- for ($i=0; $i<$l; ++$i) { +   <tr>
- if ($nom[$i]==' ') return true+     <td align="right">&nbsp;</td>
- } +     <td align="center">&nbsp;</td>
- return false+   </tr>
-+   <tr> 
-function correu_cor($correu) { +      <td align=";right">Institució o lloc de treball</td>
- $l = strlen($correu)+     <td align="center"><input type="text" name=";l" id="l" value=";"></td>
- $a=false+   </tr>
- $b=false+   <tr>
- for ($i=0; $i<$l; ++$i) { +     <td align=";right";>&nbsp;</td>
- if (!$a and $correu[$i]=='@') $a=true; +     <td align=";center">&nbsp;</td>
- if (!$b and $correu[$i]=='.') $b=true; +   </tr>
-+   <tr> 
- return ($a and $b)+     <td align="right">Adreça electrònica</td&gt; 
-+      <td align=&quot;center"><input type=&quot;text" name=&quot;c" id=&quot;c" value=""></td>
-function get_num() { +   </tr>
-$num = file('inscripcions.txt')+   <tr> 
-return $num+     <td align="right">&nbsp;</td> 
-+     <td align="center">&nbsp;</td> 
-function suma_num() { +    </tr> 
-$num = get_num(); +    <tr> 
-++$num; +      <td align=&quot;right">Marca la casella si vols rebre un certificat d\'assistència</td> 
-unlink('inscripcions.txt')+      <td align=&quot;center"><input type=&quot;checkbox" name=&quot;a" id=&quot;a"; value="1"></td>
-$fp = fopen('inscripcions.txt', 'w'); +   </tr>
-fwrite($fp, $num)+   <tr> 
-fclose($fp)+     <td align="right">&nbsp;</td> 
-} +     <td align="center">&nbsp;</td> 
-if (!nom_cor($nom) and !correu_cor($correu)) { +    </tr> 
- header("Location: http://gela.cat/doku.php?id=inscripcions_genere&amp;n=$nom&amp;l=$lloc&amp;e=$estudiant&amp;c=$correu&amp;f=4")+    <tr> 
- exit+      <td align="right">Marca la casella si vols rebre informació del GELA</td> 
-} +      <td align=&quot;center"><input type=&quot;checkbox" name=&quot;e&quot; id=&quot;e"; value="1";>;<;/td>
-else if (!nom_cor($nom)) { +   </tr>
- header("Location: http://gela.cat/doku.php?id=inscripcions_genere&amp;n=$nom&amp;l=$lloc&amp;e=$estudiant&amp;c=$correu&amp;f=2")+   <tr>
- exit+     <td align="right">&nbsp;</td>
-} +     <td align="center">;&;nbsp;&lt;/td> 
-else if (!correu_cor($correu)) { +    </tr> 
- header("Location: http://gela.cat/doku.php?id=inscripcions_genere&amp;n=$nom&amp;l=$lloc&amp;e=$estudiant&amp;c=$correu&amp;f=3"); +    <tr> 
- exit; +      <td align="right">&nbsp;</td> 
-+      <td align=&quot;center"><input type=&quot;submit" name=&quot;enviar" id=&quot;enviar" value="Enviar"></td>
-else { +   </tr>
- $num = get_num(); + </table> 
- suma_num()+</form>';
- $file = 'inscripcions/'.$num.'.txt'+
- $fp = fopen($file, 'w')+
- $text = array($nom,$lloc,$estudiant,$correu,date(j/n/Y/G/i/s),$_SERVER['REMOTE_ADDR'])+
- fwrite($fp, implode(",", $text);); +
- fclose($fp); +
- header(&quot;Location: http://gela.cat/doku.php?id=inscripcions_genere&n=$nom&amp;l=$lloc&amp;e=$estudiant&amp;c=$correu&amp;f=1")+
- exit+
-}+
</php> </php>
inscripcions_genere.1265562125.txt.gz · Darrera modificació: 07/02/2010 18:02 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0